Mere om processen

Fra krydsning til konkurrencedygtigt produkt

En planteforædlingsproces foregår typisk således:

  1. Ud fra nøje observationer af tusindvis af sorter fra mark og drivhus udvælges sorter til bl.a. krydsninger. Nogle sorter fås via et tæt samarbejde med udenlandske forædlere, det muliggør nye og interessante krydsningsmuligheder.
  2. Krydsning af sorter foretages med det formål at skabe ny variation fx højere udbytte, gode dyrkningsegenskaber, forbedret sygedomsresistens og optimal kvalitetssammensætning.
  3. De første planter tærskes i små forsøgstærskere.
  4. Frøet fra enkelt-planterne udsås i marken med en seed-matic såmaskine der, med et kasettesystem, kan så aksafkomshold og lignende. Hvert år sås tusindvis af rækker af byg og hvede.
  5. Rækkerne bedømmes flere gange gennem vækstsæsonen fx deres vinterfasthed, resistens mod sygdomme og agronomiske egenskaber.
  6. Ved høst kasseres ca. 90 % af rækkerne pga. dårlig resistens, dårlige dyrkningsegenskaber mm.
  7. De resterende rækker tærskes, og frøet benyttes den efterfølgende vækstsæson til udbytteforsøg på flere lokaliteter i både ind- og udland.
  8. Der benyttes bl.a. genetiske markører, der gør det muligt at identificere specifikke gener i forædlingsmaterialet fx et sygdomsresistentsgen, som ellers ville have været svært at påvise. I laboratoriet testet potentielle maltbyg- og brødhvedesorter med hensyn til kvalitetsegenskaber.
  9. Resultaterne fra forsøgene registreres og resultater databehandles, hvorefter de bedste kombinationer udvælges til næste års forsøg.
  10. Kommer sorten igennem nåleøjet og skal markedsføres, skal den først optages på en national sortsliste. Der foretages en 2-årig officiel afprøvning for at fastslå, at sorten er en sortsnyhed og resultatmæssigt bedre end referencesorter. Parallelt hermed opformeres sorterne i markerne, så der hurtigt er en vis mængde såsæd til rådighed. I Danmark er det DLG, der foretager den sidste klargøring af kornet, så den lever op til de gældende kvalitetskrav.